حیطه شناختی :

1-   آشنایی با وضعیت های صحیح بدنی درراه رفتن ،ایستادن،نشستن،حمل

     اشیاء

2-   آشنایی با برخی رشته ورزشی رایج آموزشگا هی.

3-   آشنایی با برخی  عوامل ایجاد کننده صدمات ورزشی و نحو ه ی پیشگیری

      از آنها

4-   آشنایی باآمادگی جسمانی وحرکتی و برخی از آزمو نهای آن.

5-   آگا هی از اصول اساسی  بهداشت ورزشی؛

6-   شناخت قا بلیت ها و محدودیت های حرکتی .

7-   آشنایی با اصول مبانی تربیت بدنی در حد د بستان.

 

حیطه روان - حرکتی:

1-    توانایی انجام مهارتهای بنیادی (حر کات انتقا لی-حر کت غیر انتقالی –حرکات مها رتی)به شکل صحیح.

2-    کسب توانا های ادراکی –حر کتی   در پاسخ به  محرک های مختلف و متنوع.

3-  مهارت در برخی شیرین کاری ها و حرکات ریتمیک(حرکات تعادلی ،تقلیدی،تشبیهی،ابداعی مر بوط به رشته های ورزشی).

4-    مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی وتندرستی؛

5-    توانایی اجرای مهارتهای اولیه رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی به ویژه ورزش های پایه.

6-    مهارت در اجرای  برخی بازی های د بستا نی و پرورشی.

7-    مهارت در شناخت مفاهیم از طریق حرکت.

 

حیطه عاطفی:

1-    علا قمندی به رعایت نظم و انضباط واحترام به حقوق دیگران؛

2-    تمایل به رعایت نظافت وعادات بهداشتی؛

3-    پرورش روحیه تعاون ،همکاری  و مسئولیت پذ یری از طریق فعالیت های ورزشی؛

4-    علا قمندی به رعایت اصول اسلا می و اخلا قی در سا عات درس تربیت بدنی و فعا لیت های ورزشی؛

5-    علا قه به کسب آمادگی جسمانی و تندرستی ؛

6-    تمایل به بهره   مندی از سلا متی و تندرستی؛

7-    تمایل به شرکت در بازی ها و فعالیت های گروهی؛

8-    علا قه به کسب توسعه مهارت های ورزشی برای لذ ت بردن از فعا لیتها و غنی سازی اوقات فرا غت.

اهداف درس تربیت بدنی در دوره راهنمایی

 

حیطه شناختی:

1-    آگا هی از نقش تربیت بدنی در دستیبابی فرد به کما لا ت اخلا قی و انسانی؛

2-    آگا هی از اهمیت آمادگی جسمانی و ارتبا ط آن با سلا متی؛

3-    آگا هی از دانش و فنو ن  مر بوط به بر خی مهار تهای ورزشی؛

4-    آگاهی از قوانین و مقررات حا کم بر رشته های ورزشی؛

5-    آگاهی از برخی اصو ل حر کتی و بیو مکانیکی موثر در اجرای مهارتهای ورزشی؛

6-    آگاهی از تغییرات فیز یو لو ژی، جسمانی و احساس ناشی از  بلو غ؛

7-    آگاهی از نقش تر بیت بدنی و فعالیتهای جسمانی در بهبود نا هنجاری ها و حفظ تناسب اندام؛

8-    آگاهی از نقش تر بیت بدنی در مو قعیت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان وشکو فایی استعداد های آن؛

9-    آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فرا غت؛

10-          آشنایی با اصول بهداشت ،تغذ یه و کنترل وزن؛

  11- آشنایی با بعضی آسیب های ورزشی رایج و نکات ایمنی در ورزش

  12- آگا هی از نقش تر بیت بدنی در کاهش انحرافات اخلا قی و مفا سد اجتماعی؛

 13- آگاهی از نقش فعالیت های ورزشی در پیشگیری از بیماری؛

 14- آشنایی با اصول  و مبانی تر بیت بدنی؛

 

حیطه روان - حرکتی:

1-  مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی؛

2-    مهارت نسبی در حداقل دو رشته ورزشی رایج آموزشگاهی (یک رشته انفرادی، یک رشته گروهی)؛

3-    مهارت در بکارگیری برخی اصول حرکتی و بیو مکانیکی در انجام مهارتهای ورزشی؛

4-    مهارت در رعایت قوانین و مقررات حاکم بر رشته های ورزشی رایج آموزشگاهی؛

5-    مهارت در کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

6-    رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و اصول تغذیه در ورزش؛

7-    مهارت در کسب سرعت و دقت لازم در انجام فعالیت های ورزشی؛

8-    توانمندی در انجام فعالیت های ورزشی؛

9-    رعایت حقو ق دیگران و احترام گذاشتن به آنها؛

10-توانایی ایثارو گذشت در موقعیت های ویژه؛

     11-مهارت در خلا قیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی؛

     12-داشتن روحیه تعاون و همکاری در فعالیت ها؛

     13-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه؛

 

حیطه عاطفی :

1-    گرایش به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی در ورزش؛

2-    علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی، حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی؛

3-    علاقه به یادگیری و توسعه فنون و مهارت های ورزشی؛

4-    علاقه به استفاده از فعالیت های ورزشی در اوقات فراغت؛

5-    تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی؛

6-    علاقه به پیروی از قوانین و مقررات و حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران؛

7-    تمایل به کنترل هیجانات و احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

8-    گرایش به استفاده صحیح از اصول بیومکانیکی و حرکتی در مهارت های ورزشی؛

9-  تمایل به کاربرد مهارت های روان شناختی و عاطفی – اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و ...)

 

 

 

 

 

اهداف درس تربیت بدنی در دوره متوسطه

 

حیطه شناختی:

1-    آگاهی از نقش تربیت بدنی دردستیابی فرد به کمالات اخلاقی و انسانی و ایجاد تعادل میان ابعاد وجودی او؛

2-    آگاهی از عوامل تشکیل دهنده آمادگی جسمانی و سلامتی، روش های حفظ و تقویت و ابزار سنجش آن؛

3-    آگاهی از نحوه اجرای مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

4-    آگاهی از برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی مؤثر در مهارت های ورزشی؛

5-    آشنایی با تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته انفرادی و گروهی، قوانین و مقررات حاکم بر آن؛

6-    آگاهی از اصول اساسی بهداشت، تغذیه و کنترل وزن و بکارگیری فعالیت های ورزشی در جهت بهبود آن ها؛

7-    آشنایی نسبت به آسیب های ورزشی رایج و بکارگیری اصول کمک های اولیه و نکات ایمنی در ورزش؛

8-    آشنایی نسبت به تغییرات فیزیولوژی، جسمانی و احساس ناشی از بلوغ؛

9-    آگاهی از نقش تربیت بدنی در غنی سازی اوقات فراغت؛

10-دانش نسبت به نقش فیزیولوژی، ورزش و تأثیر آن بر دستگاه های مختلف

    بدن   

      11 -آگاهی از نقش تربیت بدنی در کاهش انحرافات و مفاسد اجتماعی و اعتیاد

          به دخانیات و...          

     12-آشنایی با عوارض استفاده از مواد محرک و نیروزا در ورزش؛

    13-آشنایی با نقش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ورزش؛

    14-آشنایی با اصول و مبانی تربیت بدنی؛

 

حیطه روان حرکتی :

1-    مهارت در انجام تمرینات آمادگی جسمانی و تندرستی؛

2-    توانایی در اجرای مناسب فنون و مهارت های پیشرفته: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

3-    توانایی دراجرای تاکتیک های اساسی: حداقل یک رشته ورزشی انفرادی و یک رشته گروهی؛

4-    توانایی کاربرد برخی اصول حرکتی و بیومکانیکی و فیزیولوژی در اجرای مهارت های ورزشی؛

5-  توانایی کاربرد اصول ایمنی حین فعالیت های ورزشی و استفاده مناسب از اصول اساسی کمک های اولیه در هنگام مواجه شدن با آسیب های ورزشی؛

6-    توانایی کاربرد مهم بهداشت و تغذیه درارتباط با فعالیت های ورزشی؛

7-    توانایی خلاقیت و داشتن روحیه مشارکتی در فعالیت های ورزشی؛

8-    مهارت در کنترل هیجانات،  احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

9-    توانمندی در انجام وظیفه و مسئولیت پذیری در فعالیت های و رزشی؛

10-مهارت در رعایت حقوق دیگران و احترام گذاشتن به آن ها؛

     11-توانایی ایثار و گذشت در موقعیت های ویژه؛

    12-داشتن روحیه تعاون و همکاری درفعالیت ها؛

    13-مهارت در هدایت و رهبری گروه در موقعیت های ویژه؛

 

حیطه عاطفی :

1-    علاقه به رعایت اصول اخلاقی و اسلامی دراجرای مهارت های ورزشی؛

2-    علاقه به شرکت در فعالیت های ورزشی و حفظ و ارتقاء آمادگی جسمانی و تندرستی؛

3-    تمایل به یادگیری و توسعه مهارت های رشته های ورزشی و لذت بردن از آن ها؛

4-    علاقمندی به استفاده از اصول مهم حرکتی، بیومکانیکی و فیزیولوژیکی در فعالیت های ورزشی؛

5-    تمایل به رعایت اصول مهم ایمنی، بهداشتی و تغذیه ورزشی؛

6-    علاقه به پیروی از قوانین و مقررات، حفظ نظم و رعایت حقوق دیگران؛

7-    هیجانات، احساسات و تصمیم گیری صحیح و منطقی در لحظات دشوار؛

8-  تمایل به کاربرد مهارت های روانشناختی و عاطفی، اجتماعی (اعتماد به نفس، حس رهبری، مسئولیت پذیری، جمع گرایی، احترام به دیگران و ...)

9-    علاقه به استفاده بیشتر از فعالیت های ورزشی در غنی تر کردن اوقات فراغت؛

 [ یکشنبه ۱۶ آبان۱۳۸۹ ] [ ۲۰:۵۶ بعد از ظهر ] [ beyhaghi ]
About
آپلودشارژ رایتلحافظچت رومعکسفالخریداسم های ایرانی